Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN LODGER B.V. 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, die een product van Lodger via de website bestelt of koopt.

1.2 Lodger: Lodger B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Woerden, KvK nummer 34136487 0000. 

1.3 Product(en): kinder- en babyaccessoires, in de ruimste zin van het woord.

1.4 Levering: het moment waarop het product op het door consument opgegeven afleveradres wordt aangeboden door Lodger.

1.5 Website: de website www.lodger.com

1.6: Partijen: Lodger en consument gezamenlijk.

 

Artikel 2: Algemeen / toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten tussen Lodger en consument binnen de website van Lodger.

2.2 Aanvullingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.

2.3 Indien één (of meerdere) artikel(en) van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door Lodger vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

2.4 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Lodger worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden niet eerder, dan dertig dagen nadat Lodger consument hiervan in kennis heeft gesteld, van kracht.

2.5 Het is Lodger te allen tijde toegestaan verplichtingen uit hoofde van de met consument gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) uit te besteden.

 

Artikel 3. Aanbod / aanvaarding

3.1 Door via de website een bestelling bij Lodger te plaatsen, waarvan onderdeel uitmaakt het aanvinken van het daartoe bestemde veld op de website ‘voor akkoord met de algemene voorwaarden’, bevestigt consument met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en komt de overeenkomst tot stand.

3.2 Consument ontvangt een bevestiging van Lodger van het tot stand komen van de overeenkomst per e-mail.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij producten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Lodger berekent aan consument verzendkosten. Deze kosten worden apart aangegeven op de website.

4.3 Indien sprake is van een aanbiedingsprijs is deze uitsluitend gedurende een bepaalde periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.

4.4 Lodger behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan het moment waarop consument hiervan door Lodger op de hoogte is gesteld. Indien de prijs van een product stijgt in de periode tussen het moment van bestelling en uitvoering van de bestelling door Lodger dan heeft consument het recht de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lodger.

4.5 Lodger kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld waarvan consument had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Na bestelling en betaling door consument wordt het product binnen drie werkdagen verzonden.

5.2 De door Lodger opgegeven levertermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn geeft consument geen recht op schadevergoeding.

5.3 Indien het product niet (langer) op voorraad is, zal Lodger zich inspannen een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij een vervangend product geldt het herroepingsrecht ingevolge artikel 9 van deze algemene voorwaarden onverkort. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Lodger.

5.4 Producten worden uitsluitend binnen Europa geleverd.

 

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling door consument aan Lodger geschiedt via de op de website aangegeven betaalopties.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico

7.1 De eigendom van het door Lodger geleverde product gaat op consument over nadat het verschuldigde bedrag door Lodger is ontvangen.

7.2 Het risico met betrekking tot het product gaat op het moment van levering op consument over.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten rusten bij Lodger.

8.2 Het is consument niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel na te bootsen zonder daartoe expliciet toestemming van Lodger te hebben verkregen.

 

Artikel 9 Herroepingrecht

9.1 Consument heeft gedurende 14 werkdagen na levering van het product de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden. De schriftelijke ontbinding dient te worden gericht aan de klantenservice van Lodger (contactgegevens artikel 13.2). Consument dient het product per post aan Lodger te retourneren. De verzendkosten van het product komen voor rekening van consument.

9.2 Na ontvangst en controle van het product door Lodger zal Lodger het door consument voor het betreffende product betaalde bedrag binnen 5 werkdagen terugstorten op een door consument opgegeven rekeningnummer.

9.3 Lodger behoudt zich het recht voor een geretourneerd product te weigeren of slechts een deel van de verkoopprijs te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat de verpakking van het product reeds is geopend of dat het product is gebruikt en niet langer in perfecte staat verkeert.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Lodger wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het product.

10.2 De aansprakelijkheid van Lodger voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot een bedrag van € 1.000.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

10.3 . De in artikel 10.1 en 10.2 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lodger.

10.4 Lodger kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen Lodger en consument.

 

Artikel 11. Reclames

11.1 Consument is verplicht onmiddellijk na ontvangst van het product te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Eventuele gebreken dient consument uiterlijk binnen twee weken na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Lodger te melden.

11.2 Indien is aangetoond dat het product niet beantwoordt aan de overeenkomst heeft Lodger de keuze het product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar, dan wel het aankoopbedrag plus de daarvoor door consument betaalde verzendkosten terug te betalen. Het geretourneerde product dient in de originele verpakking verpakt te zijn, onbeschadigd en compleet te zijn.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien Lodger door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, maatregelen opgelegd door de staat, bij onverwachte gebreken en/of storingen, bij Lodger of bij haar toeleveranciers, haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met consument niet kan nakomen, heeft Lodger het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren. Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht, of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.2 Lodger is in een situatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel nimmer tot enige vergoeding van schade gehouden.

 

Artikel 13: Klachten

13.1 Klachten aangaande levering of kwaliteit van het bij Lodger door consument aangeschafte product worden door de afdeling Klantenservice van Lodger afgehandeld.

13.2 Contactgegevens klantenservice: Lodger BV, Afdeling Klantenservice, Straat van Gibraltar 1, 3446 CM Woerden, telefoonnummer: 0348-407172, e-mailadres: customerservice@lodger.com.

 

Artikel 14: Persoonsgegevens

14.1 Persoonsgegevens van consument worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1 Op iedere koopovereenkomst tussen Lodger en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en/of andere internationale verdragen met betrekking tot de koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Geschillen tussen de koper en Lodger over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Lodger te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

15.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Lodger heeft voorgelegd. De koper kan hierbij gebruik maken van het online klachtenformulier op www.thuiswinkel.org.. Lodger is gehouden de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen. Indien deze termijn door Lodger niet kan worden gehaald, dan zal Lodger de koper hiervan op de hoogte brengen met een indicatie van de duur van de vertraging.

15.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. (Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

15.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend.